Klimatizime industriale

Nga Viti 2006 ne kemi kontrata me Korporatën Eneregjetike të Kosovës
për tretmanin e Vajrave.

Filtrimin, degazimin the terjen

Të gjitha matjet e bëra pas përfundimit
të tretmanit tonë tregojnë efikasitet shumë të lartë.

Ftohje industriale

Në bazë të kërkesave të korporatës energjetike të kosovës ne filluam
Trajtimin e Vajrave.

Me të cilën Kompani ne kemi edhe marrëveshje representative ku dhe njëkohësisht jemi edhe përfaqësues i kësaj kompanie për Kosovë, Maqedoni, Shqipëri dhe Mal të Zi.

Ftohje industriale

Në bazë të kërkesave të korporatës energjetike të kosovës ne filluam
Trajtimin e Vajrave.

Klimatizime industriale

Nga Viti 2006 ne kemi kontrata me Korporatën Eneregjetike të Kosovës
për tretmanin e Vajrave.

Filtrimin, degazimin the terjen

Të gjitha matjet e bëra pas përfundimit të tretmanit tonë tregojnë efikasitet shumë të lartë.